D. Toldrà, C. Castillón

L’androcentrisme lèxic en el llibre segon del Codi civil de Catalunya: propostes correctores

12,00